BAN GIÁM HIỆU
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Hà Phương
Điện thoại:0971 336628
Email: haphuongdtnt@gmail.com
Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hà Phương
2 Phạm Ngọc Tuấn
Điện thoại:0935.086.215
Email: tuan79ltv@gmail.com
Phó Hiệu trưởng Phạm Ngọc Tuấn
3 Hoàng Huy Sơn
Điện thoại:0775.552.001
Email: hoanghuyson177@gmail.com
Phó Hiệu trưởng Hoàng Huy Sơn
CÔNG ĐOÀN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hoàng Huy Sơn
Điện thoại:0775552001
Chủ tịch Công Đoàn Hoàng Huy Sơn
2 Nguyễn Thị Oanh
Điện thoại:
0398694367
Email: nguyenthioanhtt@gmail.com
Phó Chủ tịch Công đoàn
Đại học
Nguyễn Thị Oanh
3 Nguyễn Thị Hạnh
Điện thoại:
0984996914
Email: nguyenthihanhnt@gmail.com
Tổ trưởng Tổ CĐ Văn-Ngoại ngữ
Đại học
Nguyễn Thị Hạnh
4 Lê Thiên Thịnh
Điện thoại:
0985493926
Email: thienthinh1984@gmail.com
Tổ trưởng Tổ CĐ Toán - Lí- Tin- CN
Đại học
Lê Thiên Thịnh
5 Bùi Thị Thanh Phương
Điện thoại:
0394030579
Email: thanhphuongdakglei@gmail.com
Tổ trưởng Tổ CĐ Sử-Địa-GDCD
Đại học
Bùi Thị Thanh Phương
6 Phan Văn Ngọc
Điện thoại:
0978837995
Email: vanngocdtnt@gmail.com
Tổ trưởng Tổ CĐ Hóa-Sinh-TD
Đại học
Phan Văn Ngọc
ĐOÀN THANH NIÊN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phan Hữu Vinh
Điện thoại:0935575367
Email: phanhuuvinh1984@gmail.com
Bí thư Đoàn trường Phan Hữu Vinh
2 Hoàng Thị Phương Thảo
Điện thoại:0358967374
Email: thaophuonghoang1993@gmail.com
Phó Bí thư Đoàn trường Hoàng Thị Phương Thảo
3 Phan Tấn Cường
Điện thoại:0375125917
Email: phantancuongtc95@gmail.com
Ủy viên BTV Đoàn trường Phan Tấn Cường
TỔ TOÁN - LÝ - TIN - CÔNG NGHỆ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thiên Thịnh
Điện thoại:0985493926
Email: thienthinh1984@gmail.com
Giáo viên
Tổ trưởng chuyên môn
Lê Thiên Thịnh
2 Trần Thị Bích Yến
Điện thoại:0393123106
Email: tranbichyen@gmail.com
Giáo viên Trần Thị Bích Yến
3 Phạm Thị Vân Kiều
Điện thoại:0985978595
Email: phamvankieu27@gmail.com
Giáo viên
Tổ phó chuyên môn
Phạm Thị Vân Kiều
4 Phạm Văn Xô
Điện thoại:0368583990
Email: vanxo8727@gmail.com
Giáo viên
Trưởng Ban quản lí Nội trú
Phạm Văn Xô
5 Nguyễn Cảnh Hoài Ân
Điện thoại:0934750174
Email: hoaian206@gmail.com
Giáo viên Nguyễn Cảnh Hoài Ân
6 Lê Thị Loan
Điện thoại:0978385610
Email: lethiloandakglei@gmail.com
Giáo viên Lê Thị Loan
7 Dương Đăng Mạnh
Điện thoại:0395132644
Email: dmanh1987@gmail.com
Giáo viên
Bí thư Đoàn trường
Dương Đăng Mạnh
8 A Đại
Giáo viên A Đại
TỔ NGỮ VĂN - ANH VĂN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Hạnh
Điện thoại:0984996914
Email: nguyenthihanh.nt@gmail.com
Giáo viên
Tổ trưởng chuyên môn
Nguyễn Thị Hạnh
2 Trần Thị Mỹ Nga
Điện thoại:0981147356
Email: hoacucdai2710@gmail.com
Giáo viên
Tổ phó chuyên môn
Trần Thị Mỹ Nga
3 Lê Thọ Lượng
Điện thoại:0979710604
Email: leluong1978@gmail.com
Giáo viên
Thư ký Hội đồng
Lê Thọ Lượng
4 Nguyễn Thị Hồng
Điện thoại:0338629518
Email: hongdung30@gmail.com
Giáo viên Nguyễn Thị Hồng
5 Lê Thị Quỳnh Thư
Điện thoại:0772398459
Email: lequynhthu2002@gmail.com
Giáo viên Lê Thị Quỳnh Thư
6 Phạm Thi Diệu Hiền
Điện thoại:0932424939
Email: dieuhienkontum@gmail.com
Giáo viên Phạm Thi Diệu Hiền
7 Y Nguồn
Điện thoại:0389610561
Email: anguyenanythaonguyen@gmail.com
Giáo viên Y Nguồn
TỔ SỬ - ĐỊA -GDCD
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bùi Thị Thanh Phương
Điện thoại:0394030579
Email: thanhphuongdakglei@gmail.com
Giáo viên
Tổ trưởng chuyên môn
Bùi Thị Thanh Phương
2 Nguyễn Thị Oanh
Điện thoại:0398694367
Email: nguyenthioanhtt@gmail.com
Giáo viên
Tổ phó chuyên môn
Nguyễn Thị Oanh
3 Nguyễn Thị Thanh Nga
Điện thoại:0906044106
Email: thanhngafo@gmail.com
Giáo viên Nguyễn Thị Thanh Nga
4 Nguyễn Bá Kiên
Điện thoại:0332665916
Email: nguyenbakien.edu.kt@gmail.com
Giáo viên Nguyễn Bá Kiên
5 Hồ Thị Hồng Diễm
Điện thoại:0982333229
Email: hothihongdiemgdcd@gmail.com
Giáo viên Hồ Thị Hồng Diễm
6 Xiêng Văn Thang
Điện thoại:0984876784
Email: vanthangmkdm@yahoo.com.vn
Giáo viên
Ban Lao động
Xiêng Văn Thang
7 A Drúi
Điện thoại:0985353525
Email: druithietbi@gmail.com
Nhân viên thiết bị A Drúi
TỔ HÓA - SINH - TD - GDQP
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đào Thanh
Điện thoại:0796597019
Email: athanho35@gmail.com
Giáo viên
Tổ trưởng chuyên môn
Đào Thanh
2 Y Danh
Điện thoại:0355294576
Email: ydanhdtntdl@gmail.com
Giáo viên
Tổ phó chuyên môn
Y Danh
3 Nguyễn Thị Thúy Diễm
Điện thoại:0973162898
Email: diemntdl@gmail.com
Giáo viên Nguyễn Thị Thúy Diễm
4 Y La
Điện thoại:0356994949
Email: bienxanh070@gmail.com
Giáo viên Y La
5 Bùi Thị Hương
Điện thoại:0988788339
Email: buihuongqb@gmail.com
Giáo viên Bùi Thị Hương
6 Hoàng Thị Phương Thảo
Điện thoại:0358967374
Email: thaophuonghoang1993@gmail.com
Giáo viên
Bí thư CĐGV
Hoàng Thị Phương Thảo
7 Phan Văn Ngọc
Điện thoại:0978837995
Email: vanngocdtnt@gmail.com
Giáo viên
Thành viên Ban QLNT
Phan Văn Ngọc
8 Phan Hữu Vinh
Điện thoại:0935575367
Email: phanhuuvinh1984@gmail.com
Giáo viên Phan Hữu Vinh
9 Siu Thuôk
Điện thoại:0395316312
Email: Boyiayeng.love@gmail.com
Giáo viên Siu Thuôk
10 Phan Tấn Cường
Điện thoại:0375125917
Email: phantancuongtc95@gmail.com
Giáo viên
Phó Bí thư Đoàn trường
Phan Tấn Cường
TỔ VĂN PHÒNG
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Thị Hoa
Điện thoại:0935103007
Email: lg78kt@gmail.com
Nhân viên y tế
Tổ trưởng
Phạm Thị Hoa
2 Nguyễn Thi Na
Điện thoại:0342201166
Email: nguyenna.nd@gmail.com
Nhân viên giáo vụ
Tổ phó
Nguyễn Thi Na
3 Y Hiền
Điện thoại:0335378911
Nhân viên cấp dưỡng Y Hiền
4 Y Hiền
Điện thoại:0977013746
Nhân viên cấp dưỡng Y Hiền
5 Y Hồ Minh
Điện thoại:0869064493
Nhân viên cấp dưỡng Y Hồ Minh
6 Nguyễn Hải Nhi
Điện thoại:0967118960
Nhân viên văn thư Nguyễn Hải Nhi
7 Y Thêu
Điện thoại:0386526673
Nhân viên cấp dưỡng Y Thêu
8 Y Trinh
Điện thoại:0973938297
Nhân viên cấp dưỡng Y Trinh
9 Lê Thế Nhân
Điện thoại:0395476174
Nhân viên bảo vệ Lê Thế Nhân
10 Bùi Xuân Mãnh
Điện thoại:0868726614
Nhân viên bảo vệ Bùi Xuân Mãnh
11 Nguyễn Thị Bắc
Kế toán
Đại học
Nguyễn Thị Bắc
TỔ QUẢN LÝ HS NT
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Văn Xô
Điện thoại:0368583990
Trưởng Ban quản lí Nội trú Phạm Văn Xô
2 Lê Thọ Lượng
Điện thoại:0979710604
Phó Ban QLNT Lê Thọ Lượng
3 Phan Văn Ngọc
Điện thoại:0978837995
Thành viên Ban QLNT Phan Văn Ngọc
TỔ TƯ VẤN TÂM LÍ HS
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hoàng Huy Sơn
Điện thoại:0775552001
Trưởng ban Hoàng Huy Sơn
2 Bùi Thị Hương
Điện thoại:0988788339
Phó ban Bùi Thị Hương
3 Phan Hữu Vinh
Điện thoại:0935575367
Thành viên Phan Hữu Vinh
4 Lê Thị Quỳnh Thư
Điện thoại:0772398459
Thành viên Lê Thị Quỳnh Thư
5 Nguyễn Bá Kiên
Điện thoại:0332665916
Thành viên
GVCN lớp 10A1
Nguyễn Bá Kiên
6 Nguyễn Thị Thúy Diễm
Điện thoại:0973162898
Thành viên
GVCN lớp 10A2
Nguyễn Thị Thúy Diễm
7 Siu Thuôk
Điện thoại:0395316312
Email: Boyiayeng.love@gmail.com
Thành viên
GVCN lớp 10A3
Siu Thuôk
8 Y La
Điện thoại:0356994949
Email: bienxanh070@gmail.com
GVCN lớp 10A4 Y La
9 Hồ Thị Hồng Diễm
Điện thoại:0982333229
Email: hothihongdiemgdcd@gmail.com
Thành viên
GVCN lớp 11A1
Hồ Thị Hồng Diễm
10 Nguyễn Thị Thanh Nga
Điện thoại:0906044106
Email: thanhngafo@gmail.com
Thành viên
GVCN lớp 11A2
Nguyễn Thị Thanh Nga
11 Y Danh
Điện thoại:0355294576
Email: ydanhdtntdl@gmail.com
Thành viên
GVCN lớp 11A3
Y Danh
12 Phan Văn Ngọc
Điện thoại:0978837995
Email: vanngocdtnt@gmail.com
Thành viên
GVCN lớp 11A4
Phan Văn Ngọc
13 Nguyễn Thị Oanh
Điện thoại:0398694367
Email: nguyenthioanhtt@gmail.com
Thành viên
GVCN lớp 12A1
Nguyễn Thị Oanh
14 Bùi Thị Thanh Phương
Điện thoại:0394030579
Email: thanhphuongdakglei@gmail.com
Thành viên
GVCN lớp 12A2
Bùi Thị Thanh Phương
15 Xiêng Văn Thang
Điện thoại:0984876784
Email: vanthangmkdm@yahoo.com.vn
Thành viên
GVCN lớp 12A3
Xiêng Văn Thang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây